Užíváte léky na cholesterol? Doplňte je o koenzym Q10

Na naše stránky chodíte spíše proto, abyste léky nemuseli nasazovat. "Něco na cholesterol" je jedna z nejčastějších otázek. Nicméně někdy je medikace již nasazena a je dobré vědět, co můžete očekávat a jak si můžete pomoci.
 
Informace v těchto řádcích jsou jakýmsi náhledem na co si dát pozor.
 
Statiny patří mezi nejčastěji předepi­sované léky ve světě.
Jenom v USA byly v roce 2003 statiny předepsány v deseti miliónech případů. Současné dostupné statiny mají velmi dobrý bezpečnostní profil. I když bylo popsáno velmi málo případů skutečného poškození jaterního parenchymu statiny, nejsou vzácné případy, kdy dochází k asymptomatickému zvyšování hodnot jaterních enzymů. To předepisujícího lékaře může znepokojovat.
 
Podle studií, které hodnotily navýšení hladin transamináz do trojnásobku horní hranice normy ve dvou měřeních, činí incidence této abnormality asi 3 % podle použitého statinu. Elevace hodnot enzymů je slabě spjatá s dávkou statinu. Po ukončení léčby nebo po snížení dávky dochází k úpravě hodnot.
 
Zdroj: Postgraduální měsíčník pro lékaře (Campus medicorum) – Hematology (již nemám k dispizici přesné údaje ke zdroji, pouze kopii informací, které jsou z tohoto článku volně použity.
 

Máte-li tedy zvýšené hodnoty jaterních testů při užívání statinů, snažte se s lékařem domluvit na změně medikace nebo alespoň častější kontrole. V tomto případě je dobré játra podpořit. Pro konkrétní doporučení nám napište do ePoradny.
 
Statiny-leky-na-cholesterol

Statiny a Koenzym Q10

Doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.,  nar. 1962 , od r. 2006 prednosta Kliniky preventívni medicíny a telovýchovného lékaŕství FN LP a LF UPJŠ v Košicích, vedoucí lékar Centra preventívni a sportovní medicíny Fakultní nemocnice L. Pasteura, do roku 2005 pracoval na II. interní klinice FNsP v Košicích.
 
Statíny dosiahli veľa úspechov na poli tzv. medicí­ny založenej na dôkazoch. Vydobyli si pevnú pozíciu v rámci sekundárnej prevencie ICHS, neskôr i pri­márnej a v posledných rokoch sa o nich hovorí nie­len ako o hypolipemikách, ale aj ako o látkach s tzv. pleiotropnými, nelipidovými účinkami. K tomuto zá­veru došli vedci v nadväznosti na výsledky viacerých klinických štúdií, ktoré nedokázali vysvetliť pokles morbidity a mortality pri liečbe statínmi len poklesom aterogénnych lipidov. Ako najdôležitejšie pleiotropné účinky sú v súčasnosti uvádzané protizápalové, antitrombotické, antiproliferačné, ďalej úprava endoteliálnej dysfunkcie, ktoré vo všeobecnosti vedú ku stabi­lizácii aterómového plátu. V tejto súvislosti sa menej hovorí o negatívnom pleiotropnom účinku statínov (inhibítorov 3 - HMG Co A reduktázy), ktorý súvisí s ich mechanizmom účinku, a to blokádou tohto en­zýmu. Dochádza nielen k blokáde tvorby cholesterolu, ale tiež i k blokáde syntézy endogénneho koenzýmu Q10.

Statiny blokují tvorbu koenzymu Q10

Koenzým Q10 (ubichinón, resp. ubidekarenón) je mimoriadne dôležitou substanciou nielen z hľadis­ka energetiky myokardu, ale aj stability bunkových membrán, vrátane myocytov, ktoré sa tak stávajú ná­chylnými na poškodenie s následnou myopatiou, resp. myozitídou a v najhoršom prípade rabdomyolýzou. V súčasnosti existuje viacero prác dokumentu­júcich možný negatívny efekt statínov na diastolickú funkciu ľavej komory v súvislosti so zníženou hladi­nou endogénneho koenzýmu Ql0 a následnou úpra­vou tejto poruchy substitučnou terapiou koenzýmom Q10.
Liečba statínmi navyše vedie k inhibícii syntézy viacerých proteínov závislých od selénu, ktoré zrejme majú vzťah ku polyneuropatickému poškodeniu. Exis­tuje mnoho pacientov užívajúcich statíny, trpiacimi atypickými bolesťami s normálnymi hladinami kreatínkinázy bez klinických prejavov myopatie, u kto­rých je potrebné myslieť aj na možnosť polyneuropatie.

Doplňte koenzym Q10

Statíny sa budú zrejme v blízkej budúcnosti podá­vať stále viac a viac, pretože je spojená so značným kli­nickým benefitom. Ak sa však máme pridržiavať Hippokratovho "primum nil nocere", potom je namieste každá aktivita vedúca k zvyšovaniu bezpečnosti kaž­dej terapie.
Na základe známych skutočností by bolo nanajvýš rozumné pacientom užívajúcim statíny indi­kovať aj substitučnú liečbu koenzýmom Q10. Navzdory úspechom medicíny v posledných desaťro­čiach je úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia stále vysoká. Ani široká škála farmakoterapie kombinovaná s invazívnymi procedúrami nedokáže dostatočne elimi­novať nepriaznivé štatistiky. Na druhej strane sa často zabúda na základ terapie mnohých ochorení, ktorým je i pri kardiovaskulárnych ochoreniach úprava životného štýlu, zlepšenie stravovacích návykov, dostatok pohybu, ale i správny dostatočný prívod mnohých mikronutrientov. Ako ukázal i tento stručný prehľad, už dnes disponujeme pomerne silnou medicínou dôkazov sved­čiacich pre pozitívne účinky   koenzýmu Q10. Okrem toho netreba takisto zabúdať i na možné vedľajšie účin­ky terapie mnohých účinných farmák (statínov), ktoré by takisto bolo možné obmedziť suplementáciou koen­zýmu Q10. Viaceré klinické štúdie už priniesli, alebo pravdepodobne prinesú dôkazy o prospešnosti suplementácie koenzýmom Ql0 predovšetkým u pacientov s ischemickou chorobou srdca, srdcovým zlyhávaním, ale i ďalšími kardiovaskulárnymi ochoreniami.
 
Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že nie každý koen­zým Q10 dostupný na našom farmaceutickom trhu je rovnako efektívny. Veľmi dôležitá je otázka biologickej dostupnosti koenzýmu Q10, z tohto pohľadu podstat­ne výhodnejšie sú biologicky aktívne, mikrokryštalické formy koenzýmu Q10, ktoré sa dobre rezorbujú z tráviaceho traktu a tým zaistia i dostatočné hladiny koenzýmu Ql0 v plazme i cieľových tkanivách.
Literatúra (ZDROJ): kontaktujte info@amps.cz